Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Sekcja III (C) - AKSJOLOGIA RELIGII

Koordynator: ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (piotr.moskal@kul.lublin.pl)

Zakres tematyczny:

Świat religii jest bardzo zróżnicowany. Ze względu na ocenę poznawczej i soteriologicznej wartości różnych religii standardowo wyróżnia się następujące typy stanowisk: naturalizm, ekskluzywizm, inkluzywizm, pluralizm.
Wydaje się, że rzeczą interesującą byłoby przedyskutowanie w ramach sekcji „Aksjologia religii” między innymi następujących zagadnień:

  1. Problem oficjalnej wykładni doktryny danej religii. Czy i jak wierzący danej religii próbują usprawiedliwić jej przyjęcie, wykazać, że jest prawdziwa, racjonalna?
  2. Dlaczego człowiek potrzebuje religii? Na czym polega aktualny problem (trudność) człowieka? Do czego człowiek w określonej religii dąży? Jaka jest eschatologiczna nadzieja człowieka?
  3. Czym w istocie jest dana religia? Czy jest odniesieniem człowieka do osobowego Boga czy do nieosobowego absolutu – a może czymś jeszcze innym? Czy Bóg/bogowie pełnią istotną rolę w religii? Czy chodzi o jedność (jak rozumianą) z Bogiem czy absolutem?
  4. Sens praktyk religijnych: czynności rytualnych/kultycznych, modlitwy, ofiary, ascezy. Jaka jest ich struktura i jaki jest ich cel?
  5. Jaki typ duchowości, moralności generuje dana religia. Problem miłości bliźniego, troski o najsłabszych. Kto jest moim bliźnim? Czy tylko współwyznawca, członek tego samego narodu/szczepu/rodu? Jak generalnie religia/wiara wypowiada się w kulturze, w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym? Czy określona religia uznaje porządek prawa naturalnego i autonomię doczesności?
  6. Religijne/wyznaniowe determinanty sztuki, zwłaszcza religijnej.
  7. Na ile współczesne postaci różnych religii zasymilowały treści innych religii?